Navigácia

O škole

Profil školy

Stredná odborná škola pedagogická je škola s viac než 30-ročnou tradíciou. Sídli na Bullovej ulici v Bratislavskej Dúbravke. Prešla niekoľkými zmenami názvu - od Strednej pedagogickej školy, cez Pedagogickú a sociálnu akadémiu až po súčasný názov, ktorý ju určuje ako typ strednej odbornej školy s pedagogickým zameraním.

Ponúka štúdium v skupine študijných odborov 76 Učiteľstvo. Aktuálne ponúkame:

4-ročné štúdijné odbory pre absolventov ZŠ ukončené maturitnou skúškou:

 • 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • 7662 M Animátor voľného času (predtým kultúrno-výchovný pracovník)
 • 7670 M Pedagogický asistent
 • 7646 M Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   

2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium:

 • 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
   

O štúdium na všetkých študijných odboroch je stále veľký záujem. Nečudo, veď sme jediným typom strednej školy, ktorá poskytuje široké odborné vzdelanie orientujúce sa popri pedagogike a psychológii hlavne na humanitné a umelecké predmety. Študentom ponúkame tiež pestrú paletu voliteľných predmetov, v teoretickej i praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sú zahrnuté témy z výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, dramatickej výchovy a telesnej výchovy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, z vedenia krúžku záujmovej činnosti, z dejín kultúry, zo služieb cestovného ruchu v odbore animátor voľného času.

V súčasnosti má škola 9 tried denného štúdia. Škola zamestnáva 23 interných pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov. V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy.

Škola má výborné materiálne vybavenie: v každej triebe je k dispozícii projektor, máme dve počítačové učebne,  jazykové učebne, gitarovú učebňu, učebňu klavíra vrátane 6 keyboardov pre žiakov, výtvarnú učebňu, učebňu tvorivej dramatiky s množstvom bábok a kostýmov, odbornú učebňu k semináru odbornej praxe, postupne budujúci javiskový priestor pre spoločenské podujatia, dobre vybavenú knižnicu s beletriou a odbornou literatúrou (viac ako 7000 titulov) a časopismi (20 titulov), dve telocvične a posilňovňu. V celej škole je pripojenie na internet. Naši žiaci majú k dispozícii žiacku oddychovú zónu s kuchynkou.

V blízkosti školy sa nachádza zimný štadión a plaváreň.

Pri výchove našich študentov nám pomáhajú pedagógovia cvičných materských škôl, školských klubov detí a zamestnanci rôznych kultúrnych inštitúcií,  v ktorých naši študenti vykonávajú odbornú i učebnú prax. Súčasťou pedagogickej praxe sú aj exkurzie do špeciálnych škôl a zariadení. Máme šťastie, že sa v Bratislave nachádza viacero týchto zariadení, s ktorými udržujeme dlhoročnú spoluprácu. 

Tak ako my potrebujeme cvičné pracoviská v materských školách a školských zariadeniach, tak zasa študenti vysokých škôl potrebujú praxovať u nás. Sme fakultnou školou pre Filozofickú fakultu UK, Pedagogickú fakultu UK, Fakultu telesnej výchovy a športu UK, individuálne i pre študentov iných fakúlt.

V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky - anglický a nemecký. Naši žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných i domácich projektov a súťaží, hlavne v oblasti umenia, kultúry a športu. 

V súčasnosti participujeme na dvoch medzinárodných projektoch: Erasmus+ a BIG SK-AT projekt zameraný na spoluprácu pohraničných škôl (možnosť praxovať v rakúskych MŠ).

Absolventi našej školy nachádzajú v praxi široké uplatnenie - v materských školách, v školských kluboch detí a v rôznych kultúrno-výchovných a špeciálno-pedagogických zariadeniach. Mnohí úspešne absolvovali a absolvujú štúdium na vysokých školách (približne polovica absolventov), najmä na pedagogických a filozofických fakultách, viacerí pobudli v zahraničí, kde sa vysoko hodnotia ich odborné schopnosti a zručnosti i jazykové znalosti.

Všestrannosť našich absolventov dokazuje aj fakt, že sa môžeme pochváliť absolventami, ktorí sa profesionálne uplatnili nielen v školstve, ale tiež v divadle, vo filme, v televízii, v rôznych tanečných a hudobných súboroch, v pedagogicko-psychologických poradniach, v podnikateľskej sfére, a to doma i v zahraničí.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická
  Bullova 2
  840 11 Bratislava 411
 • +421 2 6436 5940

Fotogaléria