Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk AJA
anglický jazyk AJB
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk špecializácia AJŠ
aplikovaná informatika API
augmentatívna komunikácia AUK
biológia BIO
biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
divadelné praktikum DIP
dramatická výchova DRV
dramatická výchova špecializácia DVŠ
ekológia EKO
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEO
hospodárska geografia HOG
hra na hudobný nástroj HHN
hra na hudobný nástroj HHN
hudobná výchova HUV
hudobná výchova s metodikou HVM
hudobná výchova špecializácia HVŠ
chémia CHE
informačná a výpočtová technika IVT
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kreatívna hudobná výchova KHV
literárna a jazyková výchova s metodikou LJV
literárny seminár LIS
manažment kultúry MAK
matematika MAT
metodika edukačných činností MEČ
metodika hudobnej výchovy MHV
metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
metodika telesnej výchovy MTV
metodika výtvarnej výchovy MVV
metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVC
metodika vyučovania cudzích jazykov MVC
multikultúrne spolužitie MUS
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NJA
nemecký jazyk NJB
občianska náuka OBN
odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKN
odborná prax ODP
pedagogika PED
pohybová kultúra POK
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické cvičenia z pedagogiky PRP
praktikum logopédie PRL
právna a ekonomická náuka PEN
prax PRA
prírodovedné a polytechnické praktikum PPP
psychológia PSY
rozvíjanie inštrumentálnych činností RIČ
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejín kultúry Slovenska SDK
seminár z geografie SEG
seminár z odbornej praxe SEP
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby cestovného ruchu SCR
sociálna pedagogika SOP
sociálno-právna náuka SPN
sociálno-psychologický výcvik SPV
sociológia SOC
spoločenskovedný seminár SVS
správanie SPR
svetové kultúrne a prírodné dedičstvo SKD
španielsky jazyk ESP
špeciálna pedagogika ŠPP
taliansky jazyk TAJ
telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TEV
telesná výchova s metodikou TVM
telesná výchova špecializácia TVŠ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória a dejiny kultúry TDK
teória a metodika animačných činností TMA
tvorivá dramatika TVD
tvorivá dramatika špecializácia TDŠ
výtvarná výchova VYV
výtvarná výchova s metodikou VVM
výtvarná výchova špecializácia VVŠ
výtvarné techniky VYT
výtvarné techniky a ručné práce VTR
základy cestovného ruchu ZCR

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická
    Bullova 2
    840 11 Bratislava 411
  • +421 2 6436 5940

Fotogaléria