Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
augmentatívna komunikácia AUK
biológia BIO
biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
divadelné praktikum DIP
ekológia EKL
etická výchova ETV
geografia GEG
hra na hudobnom nástroji HHN
hudobná výchova HUV
kreatívna hudobná výchova KHV
manažment kultúry MKU
matematika MAT
metodika edukačných činností ECM
metodika hudobnej výchovy MHU
metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
metodika telesnej výchovy MTN
metodika výtvarnej výchovy MVR
metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVC
multikultúrne spolužitie MKZ
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKN
odborná prax OPX
pedagogika PED
pohybová kultúra PKU
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické cvičenia z pedagogiky PRP
právna a ekonomická náuka PQN
prax PXA
psychológia PSY
rozvíjanie inštrumentálnych činností RIČ
seminár z dejín kultúry Slovenska SDK
seminár z odbornej praxe SOP
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna pedagogika SCG
sociálno-psychologický výcvik SCV
sociológia SOC
správanie SPR
špeciálna pedagogika SPP
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória a dejiny kultúry TDY
teória a metodika animačných činností TAM
tvorivá dramatika TDA
výtvarná výchova VYV
výtvarné techniky VYY
základy cestovného ruchu ZCR

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická
    Bullova 2
    840 11 Bratislava 411
  • +421 2 6436 5940

Fotogaléria